Διακήρυξη διαγωνισμού του έργου "InClust"

Κατηγορία: Ημερίδες-Εκδηλώσεις
Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019 16:46
Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού
συνολικού προϋπολογισμού
60.400,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά
 
για το έργο με τίτλο
«Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου LOCAL CLUSTERS &
SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF
CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION "InClust"»
το οποίο εντάσσεται στο
INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME
“GREECE -ALBANIA 2014-2020”
 
Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ