Smaller Default Larger

Σκοπός

Η εταιρεία έχει κοινωφελείς σκοπούς (μέσα από συνεχή προβολή και διεύρυνση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων) η επίτευξη των οποίων θα γίνει χωρίς την επιδίωξη κέρδους. Η εταιρία και οι δράσεις της δεν εξαρτώνται από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η αστική εταιρία, που συνίσταται με το παρόν, επιδιώκει οικονομικό σκοπό με την ευρεία έννοια,, αναπτύσσει δραστηριότητες που εξυπηρετούν την εθνική οικονομία και τις παραγωγικές τάξεις, διαχειρίζεται και εκτελεί κάθε μορφής κοινοτικά προγράμματα και, γενικότερα, αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των στόχων του εμπορίου και της βιομηχανίας. Ειδικότεροι σκοποί της Εταιρείας είναι κυρίως:

1. Η παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων μεταποίησης, εμπορίου, Τουρισμού, λοιπών υπηρεσιών και επαγγελματιών, του πρωτογενούς τομέα συμπεριλαμβανομένου. Η ανάληψη πάσης φύσεως δραστηριοτήτων ως και η σύναψη κάθε μορφής σχέσεων με εθνικούς ή διεθνείς φορείς που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των ξένων και στη διείσδυσή τους στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

2. Η σύνταξη μελετών οργάνωσης επιχειρήσεων, η χρηματοπιστωτική πληροφόρηση και υποστήριξη αυτών, η σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών και κάθε άλλη δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων και στην επίλυση των προβλημάτων τους ( είτε γενικών είτε για μεμονωμένες επιχειρήσεις ).

3. Η ίδρυση ή και η συνεργασία με Κέντρο Δια Βίου Μάθησης η εκπόνηση, οργάνωση, διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, σεμιναρίων και επιστημονικών ή επιχειρηματικών συνεδρίων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

4. Η εκπόνηση, εφαρμογή, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και η αυτοτελής διαχείριση των πόρων, που σχετίζονται με αυτά.

5. Η γενικότερη εκπαίδευση του επιχειρησιακού κόσμου ως και των επιμελητηριακών στελεχών, η προετοιμασία και επιμόρφωση ανέργων νέων για την ανάπτυξη επιτυχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, ως και η παροχή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης προς τους χρήστες πληροφορικών συστημάτων.

 

6. Η εκπόνηση, διαχείριση καί υλοποίηση επιχειρηματικών και άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων, ερευνών αγοράς, βιομηχανικού σχεδιασμού, μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και άλλων αντικειμένων προς υποβοήθηση της ανάπτυξης των περιοχών, των επιχειρήσεων και ιδίως των Μ.Μ.Ε. Η υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και η αξιοποίηση κάθε προγράμματος Επιστημονικής, Επιχειρηματικής και Οικονομικής συνεργασίας με την Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες.

7. Γενικώς η κατάρτιση, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων με αυτοτελή διαχείριση των πόρων που σχετίζονται με αυτά, για την ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας.

8. Η οργάνωση ειδικών συνεδρίων και σεμιναρίων με αντικείμενο πολιτιστικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού ή οικονομικού χαρακτήρα, είτε αυτοτελώς είτε με φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

9. Η ανάπτυξη της πληροφορικής με την κατάλληλη εκμετάλλευση οικονομικών και άλλων πληροφορικής μορφής δεδομένων που αφορούν επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η δημιουργία δικτύου μετάδοσης δεδομένων και πληροφορικών συστημάτων βάσεων δεδομένων ως και η παροχή προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο.

10. Η έκδοση, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς περιοδικών, φυλλαδίων, εφημερίδων, βιβλίων ή άλλης μορφής έντυπου περιεχομένου είτε ραδιοτηλεοπτικού είτε σε μορφή πολυμέσων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την Επιμελητηριακή και επιχειρηματική δραστηριότητα, η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών πάνω στα ίδια θέματα ως και η ανακοίνωση με κάθε τρόπο αυτών. Επίσης, η οργάνωση κάθε μορφής, οπουδήποτε, εκθέσεων προβολής προϊόντων ή υπηρεσιών, μόνιμων ή περιστασιακών και η συγκρότηση γραφείων παροχής γενικής φύσεως φοροτεχνικών, οικονομοτεχνικών και νομικών συμβουλών προς τις παραγωγικές τάξεις.

11. Η παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στην δραστηριότητα του Επιμελητηρίου Άρτας ιδίως σε θέματα εκδοτικής φύσεως, διασφάλισης των χώρων του Επιμελητηρίου, οργάνωσης και συστηματοποιησης των σχέσεων των υπηρεσιών με τα μέλη του ως και κάθε άλλη ενέργεια με την οποία εξυπηρετούνται οι μη καταγεγραμμένοι στον Ν. 2081/92 επιμελητηριακοί στόχοι.

 

12. Για την υλοποίηση των σκοπών της, η Εταιρία μπορεί να προσλαμβάνει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ή μίσθωση έργου, να αναθέτει μελέτες ή έργα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι παραπάνω προσλήψεις ή αναθέσεις μπορούν να αφορούν και μέλη της Εταιρίας. Τέλος, η Εταιρία για την προώθηση των σκοπών της δύναται να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, όπως π.χ. την διεξαγωγή ερευνών, την εκπόνηση μελετών, τη διοργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη συλλογή στοιχείων, τη δημιουργία τραπεζών πληροφοριών κ.λ.π.

13. Κάθε άλλος μη ρητά κατονομαζόμενος συναφής με τους παραπάνω σκοπός.

14. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρία λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα ή και με Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. ή και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελή ή μη, σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς της. Επίσης, η Εταιρία συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ). το Ελληνικό Δημόσιο, την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και με Διεθνείς Οργανισμούς και Ενώσεις.

15. Η συνεργασία της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα και φορείς μπορεί να λάβει οιαδήποτε μορφή προβλέπεται στο ελληνικό ή το κοινοτικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της χωρίς αντάλλαγμα διαμεσολάβησης μεταξύ των φορέων του εσωτερικού ή και του εξωτερικού με σκοπό την ανάθεση εργασιών είτε στους εταίρους, είτε σε υπαλλήλους της εταιρίας, είτε και σε τρίτους. Εξάλλου, η Εταιρία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου.